powrót  Zalecenia MSZ


W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i ułatwienia udzielenia sobie pomocy Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaleca polskim turystom następujące zasady postępowania: 

Przed wyjazdem z Polski: 

Zapoznanie się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić - unikanie wyjazdów w regiony objęte działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpieczne, 
  Wykupienie w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednich ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, 
zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, 
  Zaopatrzenie się w adresy i numery telefonów osób w Polsce, które należy zawiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku. 

W trakcie podróży: 

  Utrzymywanie, w przypadku dłuższych podróży, regularnego kontaktu z rodziną w Polsce, 
korzystanie z hoteli cieszących się dobrą opinią, 
  Nie nocowanie w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi, które znajdują się na terenie zamkniętym i chronionym, 
  Oddawanie cennych przedmiotów, biletów, środków płatniczych i paszportów do depozytu w hotelu, 
  Posiadanie kilku różnorodnych środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) przechowywanych w różnych miejscach, 
  Nie zawieranie przygodnych znajomości, nie korzystanie z autostopu oraz z usług osób postronnych, w tym szczególnie dotyczących zakwaterowania, a także wystrzeganie się ofert uzyskania łatwego zarobku, 
  Unikanie przebywania w nieznanych miejscach po zmroku, 
w miarę możliwości odbywanie podróży w większej grupie osób, 
  Unikanie miejsc zatłoczonych i zachowanie czujności względem otoczenia, 
  Unikanie odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami oraz nie zatrzymywanie się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi, 
  Zachowanie wzmożonej ostrożności przy prowadzeniu pojazdów - w innych niż przywykliśmy warunkach na drodze nietrudno o kolizję, której spowodowanie przysporzyć może wielu kłopotów, a w szczególnych sytuacjach doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, 
  Unikanie wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne, 
w trakcie wypraw uwzględnianie warunków klimatycznych oraz własnych możliwości fizycznych i zdrowotnych, 
  Unikanie ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz zachowania się, 
  Zachowywanie zasad higieny i spożywania wyłącznie sprawdzonych produktów, 
  Nie stawianie oporu w przypadku napadu z bronią, 
w razie aresztowania lub zatrzymania domaganie się umożliwienia nawiązania kontaktu z polskim konsulem. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. W wielu krajach grozi za to kara wieloletniego więzienia lub nawet kara śmierci. 

W trakcie podróży za granicę należy przestrzegać prawa i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania takiego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj. 

Departament Konsularny MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach konsul może udzielić skutecznej pomocy. Podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest jednak dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu. 
Departament zwraca wszakże uwagę, iż konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej, niż traktują obywateli własnego państwa. 
Uwzględniając powyższe Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawia ogólną informację: 

Co może dla polskiego turysty uczynić konsul? 
  Jeżeli Twój paszport lub inne dokumenty zostały skradzione lub zagubione, konsul po sprawdzeniu tożsamości wystawi paszport blankietowy na powrót do Polski, 
W przypadku utraty pieniędzy: 
  Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce, 
w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez Twoich krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 
W skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim Twoim zobowiązaniu się do jej zwrotu. 
  Pamiętajmy, że przekazywanie pieniędzy przez polską placówkę powinno ograniczać się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieją możliwości transferu pieniędzy z Polski drogą bankową, opłacenia należności za świadczenia przelewem lub ich skredytowanie czy też opłacenia biletu powrotnego "na odległość". Wizyta w najbliższym banku lub biurze podróży może zaoszczędzić wielu stresów, gdy okaże się, że nawet w bardzo odległym kraju wykupiony w Polsce bilet lotniczy dzięki systemowi PTA będzie do odbioru jeszcze tego samego dnia, a np. Western Union wypłaci nam równowartość kwoty wpłaconej przez rodzinę lub przyjaciół w Polsce natychmiast po potwierdzeniu operacji. 

  Jeżeli zostałeś zatrzymany lub aresztowany, poproś o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano Cię nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywasz. Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może: 
  Powiadomić rodzinę o aresztowaniu, 
  Wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia, 
  Dostarczyć listę adwokatów (wyboru jednak musisz dokonać sam), 
  Odwiedzać Cię w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób. 

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce. 

Jakich czynności konsul nie może wykonać? 
  Prowadzić Twoich spraw w charakterze adwokata oraz angażować za Ciebie prawników (może natomiast dostarczyć listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego), 
  Płacić za Ciebie grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych, 
Świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, 
  Załatwiać dla Ciebie zakwaterowania lub uzyskiwać zgody na pracę.

powrót